นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 1 คน
 วันนี้ 28 คน
 เมื่อวานนี้ 34 คน
 เดือนนี้ 525 คน
 เดือนที่ผ่านมา 1,576 คน
 ทั้งหมด 38,681 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     
   
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)

             ตั้งอยู่เลขที่ 506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนของรัฐบาล สังกัดสพป.กทม. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้น โดยหลวงแจ่มวิชาสอน   เจ้าของยาวิเศษนิยมได้มอบที่ดินประมาณครึ่งไร่พร้อมบ้านไม้ สัก 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง พร้อมเครื่องใช้ภายในบ้าน  ให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล
             ต่อมาพระราชศีลาจาร อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหารได้อนุญาตให้ใช้ตึกชั้นเดียวสีเหลืองชื่อ อาคารแม่ฉัตรอาชวานนท์  พร้อมที่ดิน เป็นอาคารเรียน รวมมีพื้นที่  2 ไร่1 งาน 72 ตารางวาโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2502  และในวันที่  8 มิถุนายน 2502 กระทรวงศึกษาธิการ จึงอนุมัติให้เปิดเป็นสอนอย่างเป็นทางการและเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงแจ่มวิชาสอน และวัดสังข์กระจายวรวิหาร กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)
             ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
             ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

             1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
             2. โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
4. ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น ดังนี้
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 7.38                         
   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 7.80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ 9.93            
 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.75
               3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว ปีการศึกษา 2558 - 2560 โดยการไฟฟ้านครหลวง
 

 
 

 

 

สีโรงเรียน
แสด–เหลือง

 

 

 

ตราโรงเรียน
หอยสังข์วางบนพาน
อักษรย่อ ส.ส.จ.

วิสัยทัศน์
            มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความเป็นไทย สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
             เด็กสังข์กระจาย อนามัยดี มีจรรยา รักษาวินัย ตั้งใจเรียน

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com