นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 ออนไลน์ 3 คน
 วันนี้ 13 คน
 เมื่อวานนี้ 69 คน
 เดือนนี้ 1,003 คน
 เดือนที่ผ่านมา 1,594 คน
 ทั้งหมด 41,978 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2557
 
     
   
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หลวงแจ่มวิชาสอนถวายที่ดินและอาคาร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘ คุณหลวงแจ่ม วิชาสอน ได้ย้ายโรงงานยาสีฟันวิเศษนิยมที่หน้าวัดไปอยู่ที่อำเภอพระโขนง พระนคร คุณหลวงจึงได้ถวายที่ดินของตนที่อยู่ติดกับเขตวัดให้เป็นธรณีผืนเดียว เป็นสมบัติของพระศาสนา กับได้ยกอาคารให้เป็นสถานที่ศึกษาประชาบาล ณ ศาลาการเปรียญวัดสังข์กระจายท่ามกลางคณะสงฆ์ประชุมอนุโมทนา ซึ่งมีสำเนาตามคำถวายดังต่อไปนี้

        ตั้งนโม ๓ ครั้ง

        ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายที่ดินตามโฉนดที่ ๒๘ น.พ.๕๒ ต.วา (มีชื่อหลวงแจ่มวิชาสอน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์) กับโฉนดที่ ๒๓๔๐ น.ท.๘๘ ต.วา (มีชื่อนางแจ่มวิชาสอน [ผิน นิยมเหตุ] เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์) รวม ๒ โฉนด ๑๔๐ ต.วา เป็นที่ผืนเดียวกัน ตั้งอยู่ติดต่อกับที่ดินของวัดสังข์กระจาย สวนอาคารซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินผืนนี้สองหลัง กับที่ปลูกอยู่ในที่ดินของวัด ๑ หลัง รวม ๓ หลัง ขออุทิศให้เป็นสถานศึกษาประชาบาลในความอุปการะของพระคุณเจ้าผู้เป็นประธานสงฆ์ในพระอารามนี้ จงรับที่ดินและอาคารของข้าพเจ้าดังกล่าวแล้ว เพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ

                                                                                                                                                                           หลวงแจ่มวิชาสอน

(คัดจากหนังสือประวัติสังข์กระจาย หลวงพ่อพระกัจจายน์ กับวรรณคดีเวสสันดรกัณฑ์ชูชก สำนักวัดสังข์กระจาย พ.ศ.๒๕๐๑ หน้า ๘๘-๔๙)

 

                    โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๒  และในวันที่  ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ กระทรวงศึกษาธิการ จึงอนุมัติให้เปิดเป็นสอนอย่างเป็นทางการและเพื่อเป็นเกียรติแก่หลวงแจ่มวิชาสอน และวัดสังข์กระจายวรวิหาร กระทรวงศึกษาธิการจึงอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดสังข์กระจาย(แจ่ม วิชาสอน)

                    ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
                    ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

             1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
             2. โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
4. ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น ดังนี้
                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ 7.38                         
   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ 7.80 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ 9.93            
 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงขึ้นร้อยละ 2.75
               3. รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว ปีการศึกษา 2558 - 2560 โดยการไฟฟ้านครหลวง
 

 
 

 

 

สีโรงเรียน
แสด–เหลือง

 

 

 

ตราโรงเรียน
หอยสังข์วางบนพาน
อักษรย่อ ส.ส.จ.

วิสัยทัศน์
            มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความเป็นไทย สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
             เด็กสังข์กระจาย อนามัยดี มีจรรยา รักษาวินัย ตั้งใจเรียน

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
506 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-4650397 โทรสาร 02-4655010 อีเมล์ : sangkrajai@gmail.com